P. Opitz, The Myth of Reformation (Matthias Pohlig)