J. Aurell i Cardona, Els mercaders catalans al quatre-cents. Mutació de valors i procés d'aristocratització a Barcelona (1370–1470), 1996

Logo

Francia: Research in Western European History

Rights

Use and reproduction:
All rights reservedAll rights reserved

Export