Hamano Teru: Gendai no misshingu rinku kara miru Nihon kokukenpō to shinsekai chitsujo. Tokyo: Ryūsei Shuppan, 1996. 2200 Yen